Καταστατικό

Στην Αθήνα, σήμερα 14 Ιουνίου 2014, συγκεντρώθηκαν σε καταστατική συνέλευση οι κάτωθι υπογράφοντες/ουσες γονείς μαθητών του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και συμφώνησαν στο παρακάτω
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ  36ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1.          
Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με επωνυμία :    
«ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 36ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα την Αθήνα, οδός Ιουστινιανού 30-34, ΤΚ 11473.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1.  Η συμβολή των γονέων στην αγωγή, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών μέσω της συνεργασίας τους με δασκάλους, μαθητές, καθώς και με φορείς άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης και πρωτοβουλιών της τοπικής κοινότητας.
2. Η προαγωγή και ανάπτυξη της μάθησης ώστε να είναι ενταγμένη στα σύγχρονα πλαίσια της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της κοινωνικής ζωής και προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή.
3. Ο εκδημοκρατισμός και ο εκσυγχρονισμός της παιδείας σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.
4. Η πλήρης εφαρμογή της δημόσιας δωρεάν παιδείας και η συνεχής και απόλυτη κάλυψη από το κράτος των αναγκαίων κάθε φορά οικονομικών αναγκών της, με αύξηση των κρατικών δαπανών, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου.
5.  Η βελτίωση των όρων φοίτησης σε ολιγομελή τμήματα και διαβίωσης των παιδιών σε διδακτήρια πρωινά σύγχρονα, άνετα και υγιεινά, ιδιοκτησίας του κράτους,  με όλη την απαραίτητη υποδομή (αυλές, εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, υποδομές σίτισης, ξεκούρασης, παιδικές χαρές, σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας κ.ά.) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας.  Ανοιχτά στην τοπική κοινότητα και διαθέσιμα στους μαθητές, τους Συλλόγους Γονέων και πολιτιστικούς, μορφωτικούς, κοινωνικούς φορείς για εκδηλώσεις και συλλογικές λειτουργίες, κλειστά στους ιδιώτες και επιχειρηματίες, με απαγόρευση κάθε απόπειρας εμπορευματοποίησης του σχολικού κτιρίου.
6. Η δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και η πρόσληψη του αναγκαίου υποστηρικτικού (φύλαξης, καθαριότητας, σίτισης, Γραμματείας, βιβλιοθήκης,  επιστασίας κλπ) και επιστημονικού προσωπικού στήριξης του εκπαιδευτικού έργου  (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ ).
7. Η ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής παιδείας, της Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης, η εξασφάλιση μόνιμων καθηγητών και ωρών στο αναλυτικό πρόγραμμα και υποδομών για ολοκληρωμένη εξασφάλιση όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων.
8. Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με ενιαία αναλυτικά προγράμματα και βιβλία και μόνιμους εκπαιδευτικούς, που θα εξασφαλίζει την άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας με τη λήξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα βεβαιώνεται από τον απολυτήριο τίτλο σπουδών των μαθητών.
9. Η εξασφάλιση ειδικής αγωγής όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η στήριξη και ειδική βοήθεια μέσα στο δημόσιο σχολείο όλων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
10. Η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και η ισότιμη συνεργασία μαζί τους για την ενίσχυση του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, την καλή, απρόσκοπτη, αδέσμευτη και δημοκρατική άσκηση του λειτουργήματός τους. Η από κοινού με τους εκπαιδευτικούς διεκδίκηση ενιαίων εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.
11. Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της δράσης, της διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα  του σχολείου.
11.   Η καλή υγεία των μαθητών και η ύπαρξη καλών όρων υγιεινής στο σχολείο. Η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υγειονομικής φροντίδας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους μαθητές και τους γονείς τους.
12. Η επιδίωξη για συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού  και της ειρήνης.
13. Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά  γονέων μεταναστών και η διεκδίκηση εφαρμογής σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότιμη μόρφωση και κοινωνική τους ένταξη.
14. Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες μέσα κι έξω από το σχολείο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων, εργατικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, φορείς υποστήριξης της παιδικής ηλικίας, φορείς της τοπικής κοινότητας κ.ά.

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς, επιστημονικά, πολιτιστικά και εργατικά σωματεία, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλόγους και πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας.
2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
3. Η έκδοση εντύπων και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με σκοπό την προώθηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των μελών.
4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου.
5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
6. Η εκπροσώπηση του Συλλόγου στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.
7. Η ουσιαστική συμμετοχή στο Σχολικό Συμβούλιο.
8. Η τακτική, ισότιμη και αρμονική συνεργασία του Συλλόγου με τα όργανα διοίκησης του σχολείου  για την υλοποίηση των σκοπών του.
9. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.
10. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, παραστάσεων, συγκεντρώσεων , εκδρομών, αθλητικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
11. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.        
Μέλος του Συλλόγου είναι αυτοδίκαια κάθε γονέας ή κηδεμόνας του οποίου το παιδί φοιτά στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με εξαίρεση όσους δεν αποδέχονται – ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους – τους σκοπούς του συλλόγου. Τακτικό μέλος του Συλλόγου είναι ο γονέας που είναι ταμειακά εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύλλογο.
Ως μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια και οι δύο γονείς των μαθητών του σχολείου. Στην έννοια «γονείς» περιλαμβάνονται οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Τα μέλη μπορούν ισότιμα να μετέχουν στη διοίκηση του Συλλόγου, να ακούγονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, πρέπει όμως να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο, να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκτελούν κάθε αποστολή και εργασία που τους αναθέτει ο Σύλλογος.
Ταμειακά εντάξει είναι ο γονέας που ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τακτοποίησε τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις του, που είναι ένα ευρώ (1 €) για τον 1ο Γονέα και ένα ευρώ (1 €) για τον 2ο Γονέα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναπροσαρμόζει την ετήσια οικονομική συνδρομή των μελών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ
Το Μητρώο των μελών του Συλλόγου είναι ο κατάλογος των γονέων όλων των μαθητών, που παραλαμβάνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, από την Διεύθυνση του Σχολείου.
1. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του.
2. Κάθε μέλος, εφ’ όσον είναι οικονομικά εντάξει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, έχει δικαίωμα να συμμετέχει σ’ αυτήν.
3. Κάθε μέλος δικαιούται να  διακινεί  ελεύθερα  τις  απόψεις  του  και  τις  ιδέες  τους  µέσα  στο Σύλλογο,  χρησιµοποιώντας  κάθε  πρόσφορο  µέσο  και  τρόπο  που  συνάδει  µε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης
4. Κάθε μέλος δικαιούται να  να  παρακολουθεί  τις  συνεδριάσεις  όλων  των  οργάνων  του Συλλόγου,  µε  δικαίωµα  γνώµης  και  να  ελέγχει  τις  πράξεις  και  τις παραλείψεις του ∆.Σ. και των λοιπών οργάνων
5. Αν ένα μέλος παύσει να έχει παιδί στο σχολείο, παύει να είναι μέλος του Συλλόγου Γονέων και αυτοδικαίως παύει η συμμετοχή του στα όργανα του Συλλόγου ή στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας ή στο Σχολικό Συμβούλιο ή στην Ένωση Συλλόγων  Γονέων, που τυχόν έχει εκλεγεί σαν αντιπρόσωπος.
6. Κάθε γονέας-τακτικό μέλος, έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται για όλα τα όργανα αυτοπροσώπως.
7. Όλοι οι γονείς – τακτικά μέλη έχουν από μία (1) ψήφο , ανεξαρτήτως του πλήθους των παιδιών τους που φοιτούν στο σχολείο .
8. Κάθε μέλος οφείλει να τηρεί το καταστατικό του Συλλόγου και να φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών αυτού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
9. Κάθε μέλος οφείλει να µη  γίνεται  υπαίτιος  ηθικής  ή  υλικής  ζηµίας  του  Συλλόγου  ή  των µελών του.
10. Κάθε μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη ή εχθρική με τους σκοπούς του, διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με την παρουσία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, με μυστική ψηφοφορία.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από γραπτή ή προφορική αίτηση του, ή αυτοδίκαια όταν αποχωρήσει από το σχολείο το παιδί του ή ο κηδεμονευόμενος μαθητής.

Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται επίσης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Α) Με αίτηση τους γραπτή ή προφορική.
Β)  Όταν καθυστερούν συνδρομές ενός έτους και
 Γ) Όταν αποδεδειγμένα αντιτίθενται ή αντιδρούν ή υπονομεύουν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 10 του παρόντος άρθρου.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επανεγγραφή των μελών. Στην περίπτωση Α) απαιτείται αίτηση του αποχωρήσαντος μέλους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση Β), απαιτείται η καταβολή από το μέλος όλων των καθυστερημένων οικονομικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση Γ) απαιτείται αίτηση του διαγραφέντος μέλους και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου με την παρουσία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, με μυστική ψηφοφορία

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι
1. Οι συνδρομές των μελών
2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
3. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Οι εισπράξεις από εκδόσεις, διαλέξεις, γιορτές, εκθέσεις, αγορές κλπ που οργανώνει ο σύλλογος
5. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.
Ο Σύλλογος  απαγορεύεται  να  πάρει  οικονομική ενίσχυση από  επιχειρηματίες, κόµµατα,  πολιτικές  οργανώσεις,  συνδικαλιστικές παρατάξεις,  κρατικούς  και  διακρατικούς  φορείς,  γιατί  τέτοια  χρηµατοδότηση  θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλειά του.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.        
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ. Σ.)
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
2. Η  Γ.Σ.  αποφαίνεται–  στο  πλαίσιο  των  νόµων-  για  θέµατα  τα  οποία  είτε έχουν  υπαχθεί  µε  το  καταστατικό  στην  αρµοδιότητά  της,  είτε  δεν  έχουν υπαχθεί  στην  αρµοδιότητα  άλλου  οργάνου  του  Συλλόγου.  Οι  αποφάσεις  της δεσµεύουν όλα τα µέλη, ακόµα κι αυτά που δεν παρευρέθηκαν στη συνέλευση ή µειοψήφησαν σε αυτή.
3. Η Γ.Σ. συνέρχεται  τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.
4. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, οι αιτούντες μπορούν να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5. Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, όπου γίνεται η έγκριση ή απόρριψη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ., αποφασίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή.
6. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν, με γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
7. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών.
8. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
9. Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα), του οποίου κάθε μέλος εκλέγεται χωριστά με ανάταση του χεριού. αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
10. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού, όπως και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισμού, εκτός  εάν  ορίζονται  διαφορετικά  στο  Καταστατικό  περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται  αυξηµένη  πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης..
11. Όσο  εξακολουθεί  η  συνεδρίαση,  θέµα  µη  απαρτίας  δηµιουργείται  µόνο  µε υποβολή  προς  το  Προεδρείο  γραπτής  ένστασης  περί  µη  απαρτίας  που υπογράφεται  από  πέντε (5)  τουλάχιστον  ταµειακώς  τακτοποιηµένα  µέλη  της ΓΣ. Εάν  µετά  από  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι  δεν  υπάρχει  απαρτία,  η  Γ.Σ.  διαλύεται. Οι  αποφάσεις  όµως  που  έχουν  ληφθεί  µέχρι  τη  διάλυση  της  Γ.Σ.  λόγω  µη απαρτίας είναι έγκυρες.
12. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο για:
I. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
II. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
III. Εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.
IV. Προσωπικά ζητήματα και Διαγραφή μέλους Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η  Γενική  Συνέλευση  µπορεί  να  συζητά  και  να  αποφασίζει  για  κάθε  τι  που αφορά το Σύλλογο, χωρίς κανένα περιορισµό. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε δαπάνη ύψους άνω των 500 ευρώ (500€).
Άλλα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται  στην Γενική Συνέλευση είναι:
α.  Έγκριση  του  οικονοµικού  προϋπολογισµού,  ισολογισµού, απολογισµού.
β. Η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής για το προηγούµενο έτος.
γ.  Η  συζήτηση  και  η  λήψη  απόφασης  για  την  έκθεση  πεπραγµένων  που υποβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
δ. Η εποπτεία και ο έλεγχος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ε. Η διαµόρφωση του προγράµµατος δράσης της ερχόµενης περιόδου.
στ. Η αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
ζ. Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
η. Η εκλογή µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Η εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ι.  Η  παύση  των  µελών  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  της  Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων
ια. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ιβ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του Συλλόγου.
ιγ. Η έγκριση της επιβολής από το ∆.Σ. εκτάκτων εισφορών
ιδ.  Η  απόφαση  για  προσχώρηση  σε  ενώσεις  ηµεδαπές  ή  ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
ιε. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και με ανάταση του χεριού.
ιστ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών.
ιζ. Η αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.
ιη. Η διάλυση του Σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1. Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται, σε εκλογές που γίνονται σε ζυγό έτος, με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
2. Το εκλεγμένο Δ.Σ., σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου από τον πρώτο συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει τότε, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος πλειοψηφών σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου.
3. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών (σε ισότιμη βάση) και με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και Βοηθό Ταμία.
4. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου το Δ.Σ. ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών (που συνοδεύονται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γ.Σ., το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη) στον Διευθυντή του σχολείου, για να βεβαιώσει στη Δημοτική αρχή τον αριθμό των εκλεγομένων στην Ένωση Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων
5. Αποστέλλει τα ίδια στοιχεία καθώς και των εκλεγμένων αντιπροσώπων για την Ένωση, με στοιχεία επικοινωνίας απαραίτητα, στο Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.
6. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. παραλαμβάνει αμέσως και υποχρεωτικά από το προηγούμενο Δ.Σ. όλα τα βιβλία, το αρχείο, την αλληλογραφία, την σφραγίδα και το ταμείο του συλλόγου, καθώς επίσης κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.
7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών ), που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Αν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες- μέλη του Δ.Σ. .
9. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
10. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του.
11. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. παύσει να έχει παιδί - μαθητή στο σχολείο, δεν έχει δικαίωμα παραμονής στη θέση του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό.
12. Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν μετά από παραιτήσεις ή διαγραφές είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), το Δ.Σ. συνεχίζει τις εργασίες του μέχρι τη λήξη της θητείας του. Εάν ο εναπομείναντας αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι μικρότερος του τέσσερα (4), τότε ο Σύλλογος προχωράει σε νέες εκλογές για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή μόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Δ.Σ.
13. Τα  τακτικά µέλη  του  Συλλόγου  έχουν  δικαίωµα  να  παρακολουθούν  όλες  τις συνεδριάσεις του ∆Σ µε δικαίωµα γνώµης.
14. Στις  συνεδριάσεις  του  ∆.Σ.  µπορεί  να  συµµετέχει  με δικαίωμα γνώμης και  η  Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
1. ∆ιοικεί  το  Σύλλογο  µε  βάση  τους  νόµους,  το  καταστατικό  και  τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Εκπροσωπεί το Σύλλογο, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ., στις συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
3. ∆ια  του  Προέδρου  και  του  Γενικού  Γραµµατέα  συγκαλεί  τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4. Καθήκον  του  είναι  να  συντονίζει  την  υλοποίηση  των  αποφάσεων  των Γενικών  Συνελεύσεων  και  να  λαµβάνει  αποφάσεις  στο  ενδιάµεσο διάστηµα,  στα  πλαίσια  των  αποφάσεων  της  ΓΣ.  Λογοδοτεί  και  ελέγχεται στις  Γενικές  Συνελεύσεις.
5. Καθήκον  του  ∆Σ  είναι  να  προωθεί  µε κάθε  πρόσφορο  µέσο  τη  συµµετοχή  των  µελών  του  Συλλόγου  στις λειτουργίες του και ειδικά στις Γενικές Συνελεύσεις του.
6. Ενηµερώνει  άµεσα  τα  µέλη  του  µε  κάθε  πρόσφορο  τρόπο (γραπτά, ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδα του Συλλόγου) για τα εισερχόµενα και εξερχόµενα  έγγραφα  του  Συλλόγου  όπως  και  για  τις  αποφάσεις  Γενικών Συνελεύσεων.
7. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου µε βάση τις Αποφάσεις των ΓΣ,  καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες έως του ύψους των πεντακοσίων ευρώ (500€).
8. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
9. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρείται και η γνώμη των μελών που μειοψήφισαν.
Πέρα  από  τα  αναφερόµενα  στο  άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού περί υποχρεώσεων των μελών του Συλλόγου,  τα  οποία  ισχύουν  και  για  τα  µέλη του  ∆.Σ.,  αυτά  υπόκεινται  και  στην  ποινή  της  έκπτωσης  από  την  ιδιότητα  του µέλους  του  ∆.Σ.  Για  την  επιβολή  της  έκπτωσης αρµόδιο  όργανο  είναι  η  Γενική Συνέλευση,  η  οποία  επιλαµβάνεται  µετά  από  έγγραφη  και  τεκµηριωµένη αναφορά  πέντε (5)  τουλάχιστον  µελών  του  ∆.Σ.,  ή  του  ενός  δεκάτου (1/10) τουλάχιστον  των  ταμεικά τακτοποιημένων µελών  του  Σωµατείου  ή  τέλος  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  για λόγους  συναφείς  προς  τις  αρµοδιότητές  της.  Σε  αυτή  τη  Γ.Σ.  πρέπει  να παρευρίσκεται  τουλάχιστον το ½ των  ταµειακά  τακτοποιηµένων  µελών και για να ληφθεί απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
Η ποινή της έκπτωσης επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
α. Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του μέλους του ΔΣ.
β. Χρησιµοποίηση της ιδιότητάς του για προσωπική ωφέλεια
γ.  Παραβίαση  του  καταστατικού  και  των  αποφάσεων  της  Γ.Σ  δια πράξεων ή παραλείψεων.
δ.  Η  από  την  Ελεγκτική  Επιτροπή  διαπιστούµενη  παράβαση  όσων αναφέρονται στο άρθρο του παρόντος καταστατικού.      

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ. όταν ο νόμος το απαιτεί.
2. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, στο οποίο συμμετέχει το 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
3. Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
4. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου.
5. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.
6. Ο  Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον  Πρόεδρο  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται  να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
Ο  Γενικός  Γραµµατέας  εκτός  από  τα  κοινά  καθήκοντά  του µε  τον Πρόεδρο:
1. Έχει την διεύθυνση της Γραµµατείας του Συλλόγου.
2. Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο, το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία
3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
4. Τηρεί τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
5. Συνεργάζεται  µε  τα  όργανα  του  Συλλόγου  και  παρέχει  σε  αυτά  κάθε απαιτούµενο  στοιχείο.
6. Φυλάσσει  τα  πρακτικά  της  Γενικής  Συνέλευσης,  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  της  εφορευτικής  επιτροπής  καθώς  επίσης  τις  εκθέσεις  της Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Είναι  συνυπεύθυνος  µε  τον  Πρόεδρο  για  την  ακριβή  τήρηση  των Βιβλίων του Σωµατείου.
8. Τον  Γραµµατέα -  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται -  αναπληρώνει  στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ.
1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
2. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
3. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία  και  είναι συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την οικονοµική κατάσταση του Συλλόγου.
4. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100,00€ ). Για μεγαλύτερο ποσό και μέχρι ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για ύψος δαπάνης μεγαλύτερο των πεντακοσίων ευρώ (>500€) απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
5. Συντάσσει  τον  απολογισµό -  ισολογισµό  στο  τέλος  του  έτους, εισηγούµενος  την  επεξεργασία  τους  στο  ∆.Σ.  για  την  υποβολή  τους  προς έγκριση στη Γ.Σ. µετά από έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Καταθέτει  στην  Τράπεζα  που  έχει  προκριθεί  από  το  ∆.Σ.  επ’  ονόµατι και για λογαριασµό του Συλλόγου κάθε ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000€)-  δυνάµενο  το  ποσό  αυτό  να  αυξοµειώνεται  ύστερα  από  απόφαση του  ∆.Σ.
7. Τον  Ταµία-  όταν  κωλύεται  ή  απουσιάζει-  αναπληρώνει  στα  καθήκοντά του ο Βοηθός Ταμία

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται κάθε διετία µε µυστική δια ψηφοδελτίων  ψηφοφορία  των  ταµειακά  τακτοποιηµένων  µελών,  που  έχουν δικαίωµα  ψήφου,  σύµφωνα  µε  το  νόµο  και  τις  διατάξεις  του  καταστατικού.  Οι αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  γίνονται  ταυτόχρονα  µε αυτές για την ανάδειξη του ∆Σ. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ.
2. Η  Ελεγκτική  Επιτροπή  στην  πρώτη  συνεδρίασή  της  εκλέγει  µεταξύ  των µελών  της  τον  Πρόεδρο,  που  διευθύνει  τις  εργασίες.  Συνεδριάζει  ανά  έξι (6) µήνες τακτικά και έκτακτα όποτε παρίσταται ανάγκη, µετά από πρόσκληση του Προέδρου  της  ή  αίτηση  ενός  των  µελών  της.  Για  τη  συνεδρίαση  απαιτείται απαρτία δύο µελών της.
3. Η  Ελεγκτική  Επιτροπή  ελέγχει την  οικονοµική  κατάσταση του  Συλλόγου. Ερευνά  αν  οι  πληρωµές  και οι  εισπράξεις  έγιναν  κανονικά  και  αν  υπάρχουν  τα παραστατικά.  Συντάσσει  σχετική  έκθεση  που  την  θέτει  υπόψη  της  Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο δύο(2) µήνες µετά τη λήξη  του οικονοµικού έτους.
4. Ο  έλεγχος  αυτός  ενεργείται  µετά  από  παραγγελία  του  ∆Σ,  της  ΓΣ  ή αυτεπάγγελτα  οποτεδήποτε  το  κρίνει.  Υποχρεωτικά  ενεργείται  έλεγχος πάντοτε  κατά  την  λήξη  του  οικονοµικού  έτους  προκειµένου  µε  σχετική  έκθεση που ανακοινώνεται στα µέλη του Συλλόγου πέντε(5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από  την  σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης  να  τεθούν  υπόψη  του  Σωµατείου τα πορίσµατα.
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της και τα αποτέλεσµα διαχειριστικών ελέγχων.
6. Η  Ελεγκτική  Επιτροπή  σε  περίπτωση  διαχειριστικών  ανωµαλιών,  µε έγγραφο  που  απευθύνεται  στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και  κοινοποιείται  στα µέλη  του  Συλλόγου  ζητεί  την  σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης  προκειµένου να  θέσει  υπόψη  της  τα  πορίσµατα.  Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  στην  περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι(20) ηµερών.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση κι η Γ.Σ. αποφασίζει οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 16. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι  Γενικές  Συνελεύσεις  και  το  ∆Σ  µπορούν  να  ορίσουν  και  µία  σειρά Επιτροπών (ενδεικτικά:  Πολιτιστική, Αθλητική, Δημοσιότητας, Επαφών με τοπική κοινότητα, Τεχνική κ.ά.) για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και για την καλύτερη υλοποίηση  των  αποφάσεων  των  Γ.Σ.  Οι  επιτροπές  αυτές  είναι  κατά  το δυνατόν  ολιγοµελείς  και  δρουν  µε  ευθύνη  του  ∆.Σ.  ως  βοηθητικά  όργανα.  Σε αυτές δύναται να συµµετέχει ελεύθερα κάθε µέλος του Συλλόγου, που µπορεί να  βοηθήσει  στο  έργο  τους  µε  βάση  τα  ιδιαίτερα  προσόντα  και  εµπειρίες  του. Το  ∆.Σ.  καθορίζει  τα  ειδικότερα  καθήκοντα  και  τον  τρόπο  συγκρότησης  των βοηθητικών επιτροπών. Είτε  η  Γενική  Συνέλευση  είτε  το  ∆Σ  έχουν  τη  δυνατότητα  ανάκλησης οποιουδήποτε  µέλους  των  επιτροπών  αυτών.  Οι  συνεδριάσεις  όλων  των επιτροπών  είναι  ανοιχτές  για  κάθε  τακτικό µέλος  του  σωµατείου  µε  το  δικαίωµα γνώµης.        

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο χρόνια σε ζυγή χρονολογία, και μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ζυγού έτους, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη των μελών Δ.Σ., μελών Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων  Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Σε περίπτωση εκτάκτων αρχαιρεσιών μέσα στη διετία, για διάφορους λόγους, η θητεία των νέων οργάνων διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου ζυγού έτους, για το υπόλοιπο της διετούς θητείας.
2. Κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των υποψηφίων από κάθε ψηφοδέλτιο για τα όργανα του Συλλόγου και τους εκπροσώπους του, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και πάνω, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα. Δηλαδή, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έως τρεις (3) σταυρούς για το επταμελές ΔΣ και έναν (1) σταυρό για την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Για την Ένωση Γονέων, ο αριθμός των υποψηφίων που μπορεί να επιλεγεί καθορίζεται κάθε φορά από το 40% του αριθμού των μαθητών του σχολείου.
3. Σε περίπτωση που συμμετέχουν στις εκλογές πάνω από ένα ψηφοδέλτια, εφαρμόζεται η απλή αναλογική
4. Οι εκλογές διεξάγονται σε ημερομηνία που θα ορίσει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
5. Το Μητρώο μελών του Συλλόγου είναι ο κατάλογος με τα ονόματα και των δύο γονέων κάθε μαθητή, που παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου, πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα ταμειακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους που φοιτούν στο σχολείο. Η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.
6. Τα ταμειακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη αίτησή τους προς την Εφορευτική Επιτροπή, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
7. Κατά την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 του συνόλου των μαθητών του σχολείου.
8. Αν δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση  του 1/3 των μαθητών, με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής η εκλογική διαδικασία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα ημέρες, που δεν είναι απαραίτητο να είναι διαδοχικές. Στην περίπτωση που και μετά την παράταση της εκλογικής διαδικασίας δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση  του 1/3 των μαθητών, το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα αλλά δεν συμμετέχει με τους εκπροσώπους του στην Ένωση Γονέων, στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας και στο Σχολικό Συμβούλιο. Σ’ αυτή την περίπτωση το νέο Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 7.
9. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, που είναι τριμελής (3) και εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των τακτικών μελών από το Δ.Σ. του Συλλόγου και το Μητρώο Μελών από τη Διεύθυνση του σχολείου, και με ευθύνη της συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την οικονομική τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
11. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και:
 Α. Εφόσον οι εκλογές έγιναν με περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια:
Καθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών κάθε οργάνου του Συλλόγου και τον αριθμό των εκπροσώπων της (εφόσον κατά την διαίρεση προκύψει κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη ).
Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.
Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια (1) έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ανεξάρτητα αν με τους ψήφους που έλαβαν συμπληρώνουν ή όχι το εκλογικό μέτρο.
Β) Εφόσον οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο οι θέσεις κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.
12. Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Εάν οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος, ενώ εάν οι ψηφίσαντες γονείς εκπροσωπούν λογότερους από το 1/3 των μαθητών του σχολείου, δεν εκλέγεται κανένας αντιπρόσωπος.
13. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων, γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
14. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή των ψήφων και την κατανομή των θέσεων ανακηρύττει τους επιτυχόντες  - τακτικά μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωματικούς συντάσσοντας πρακτικό ψηφοφορίας. Οι αναπληρωματικοί αναπληρώνουν τα μέλη που εξέρχονται από την Διοίκηση για οποιονδήποτε λόγο, πριν από την λήξη της θητείας τους.
15. Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις με τους ψηφίσαντες  και όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στη Διεύθυνση του 36ου Δημοτικού Σχολείου και στον πλειοψηφήσαντα υποψήφιο ή συνδυασμό και απ’ αυτόν στο προεδρείο του Δ.Σ. που θα εκλεγεί και που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει για ένα 6μηνο, μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής  κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση .

 ΑΡΘΡΟ 18. ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος, αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου σε κάθε σελίδα τους, είναι:
α.  Μητρώο  µελών  του  Συλλόγου.  Σε  αυτό  καταχωρούνται  όλα  τα στοιχεία των µελών του
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής  Συνέλευσης των µελών
δ. Ταµείου (εσόδων – εξόδων)
ε. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα – εξερχόμενα)
στ.  Γραµµάτια  εισπράξεων  και  εντάλµατα  πληρωµών

Ο Σύλλογος  µπορεί  να  τηρεί  και  άλλα  Βιβλία  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες του.


ΑΡΘΡΟ 19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  
1. Ο Σύλλογος Γονέων εγγράφεται στην αντίστοιχη Ένωση Συλλόγων Γονέων της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων ή αποχωρεί από αυτήν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο  Σύλλογος  έχει  σφραγίδα  στρογγυλή  που  φέρει  στη  µέση  το  έτος ιδρύσεώς του (2014) και περιφερειακά την επωνυµία του Συλλόγου: «ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 36ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
3. Η  διάλυση  του  Συλλόγου  αποφασίζεται  από  την  Γενική  Συνέλευση  των µελών με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και με ανάταση του χεριού.
4. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
5. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το  Καταστατικό  αυτό,  που  αποτελείται  από είκοσι (20)  άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Συλλόγου άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του κατά την καταστατική συνέλευση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στις 14-6-2014 στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.